Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Vredenburg B.V.
(Klarenaar Advocaten)
(Advoclaim)
(Advoclaim Advocaten)

1. Vredenburg B.V. is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt; het uitoefenen van de rechtspraktijk met één of meer advocaten.

2. De praktijk wordt uitgeoefend onder de naam Klarenaar Advocaten, Advoclaim advocaten en Advoclaim, welke handelsnamen zijn van Vredenburg B.V.

3. Alle opdrachten, diensten en/of werkzaamheden worden met uitsluiting van het bepaalde in de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Vredenburg B.V. Dit impliceert dat een opdracht gericht aan Klarenaar Advocaten of aan een aan Vredenburg B.V. verbonden persoon, geacht wordt uitsluitend aan Vredenburg B.V. te zijn verstrekt, zonder dat de betreffende persoon gehouden is de werkzaamheden zelf te verrichten of daarvoor aansprakelijkheid aanvaardt.

4. Verstrekte opdrachten worden door Vredenburg B.V. uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever (cliënt). Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

5. De advisering door Vredenburg B.V. ziet nimmer op de fiscale aspecten van enig handelen of nalaten tenzij de opdrachtgever een andersluidende schriftelijke mededeling van Vredenburg B.V. ontvangt.

6. De opdrachtgever is gehouden Vredenburg B.V. te vrijwaren van vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden, door of verband houdende met door Vredenburg B.V. ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden en aan Vredenburg B.V. te vergoeden de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

7. Iedere aansprakelijkheid van Vredenburg B.V. is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

De in dit artikel omschreven beperking van aansprakelijkheid geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

8. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht waarvoor Vredenburg B.V. aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering AVB aanspraak geeft.

9. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden jegens Vredenburg B.V. uit welke hoofde ook, vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd bij Vredenburg B.V. zijn ingediend, binnen een jaar na het moment waarop de betrokkene bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn rechten en bevoegdheden baseert.

10. Bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten zal Vredenburg B.V. de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Vermelde inschakeling geschiedt steeds voor rekening van de opdrachtgever. Vredenburg B.V. is gemachtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van de door haar ingeschakelde derden namens opdrachtgever te aanvaarden. Voor eventuele tekortkomingen van deze derden is Vredenburg B.V. niet aansprakelijk. Een uitsluiting van aansprakelijkheid geldt tevens voor schade veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door Vredenburg B.V. bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd, alsmede voor schade veroorzaakt door computervirussen en door het onderscheppen van audio- en/of datatransmissies van telefoon, fax of e-mail.

11. De kosten van uitvoering van de opdracht door Vredenburg B.V. omvatten honorarium, kantoorkosten en verschotten, vermeerderd met omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief. Dit uurtarief wordt vastgesteld aan de hand van het periodiek vast te stellen basisuurtarief, vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene die de opdracht feitelijk uitvoert en het financiële belang alsmede de mate van spoedeisendheid die met de opdracht is gemoeid. De kantoorkosten, dat wil zeggen de kosten van kantoorfaciliteiten, worden forfaitair vastgesteld op 5% van het honorarium. De verschotten bestaan uit kosten die in het kader van de uitvoering van de opdracht door Vredenburg B.V. ten behoeve van de opdrachtgever worden gemaakt. Tot de verschotten behoren onder meer griffierecht, deurwaarderskosten, kosten van uittreksels en reiskosten.

12. Betaling van declaraties van Vredenburg B.V. dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente. Bij (buiten)gerechtelijke invordering is de opdrachtgever, naast de hoofdsom en de vertragingsrente, de werkelijk door Vredenburg B.V. gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten, doch zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld.

13. Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Vredenburg B.V., dat zowel voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de opdracht kan worden gedaan, zal de opdrachtgever een (met de slotdeclaratie verrekenbaar) voorschot betalen, danwel genoegzame zekerheid stellen voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

14. Ingeval de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen, kan Vredenburg B.V. terstond weigeren haar werkzaamheden aan te vangen en/of kan zij deze opschorten of staken. Indien Vredenburg B.V. om welke reden dan ook, haar werkzaamheden voor de opdrachtgever staakt of dient te staken, zal zij gerechtigd zijn het retentierecht uit te oefenen op het dossier en/of de bescheiden die zij van de opdrachtgever onder zich heeft, totdat de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Vredenburg B.V. heeft voldaan.

15. Vredenburg B.V. registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van opdrachtgevers. Ieder die gebruik maakt van de diensten van Vredenburg B.V. geeft op voorhand toestemming aan degenen die deze diensten verlenen om de gegevens waarvan de kennisneming door andere medewerkers van Vredenburg B.V. dan de direct betrokken advocaten nuttig en/of noodzakelijk is, ter kennis van die anderen te brengen.

16. De rechtsverhouding tussen Vredenburg B.V. en haar opdrachtgevers wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen die behoren tot de competentie van een Arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door de (President van de) Arrondissementsrechtbank te Dordrecht. Indien Vredenburg B.V. als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan ook gerechtigd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde Nederlandse of buitenlandse rechter.

17. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder en de (middellijke) aandeelhouder van Vredenburg B.V., alsmede ten behoeve van alle personen die, al dan niet krachtens arbeidsovereenkomst, voor hen of voor Vredenburg B.V. werkzaam zijn of waren.

18. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgevers Voorzover deze voorwaarden worden opgemaakt in andere talen dan de Nederlandse, zal bij verschil van mening over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden de Nederlandse tekst bindend zijn.